sâmbătă, 20 februarie 2010

Arta de a tacea:)


In pomul tacerii creste fructul linistii.

miercuri, 17 februarie 2010

Matei 24 si 25


Matei 24:1 La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului.
Matei 24:2 Dar Isus le-a zis: "Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată."
Matei 24:3 El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au zis: "Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?"
Matei 24:4 Drept răspuns, Isus le-a zis: "Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.
Matei 24:5 Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sunt Hristosul!' Şi vor înşela pe mulţi.
Matei 24:6 Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci.
Matei 24:7 Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumă.
Matei 24:8 Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.
Matei 24:9 Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu.
Matei 24:10 Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii, şi se vor urî unii pe alţii.
Matei 24:11 Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi.
Matei 24:12 Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.
Matei 24:13 Dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit.
Matei 24:14 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.
Matei 24:15 De aceea, când veţi vedea ,urâciunea pustiirii', despre care a vorbit proorocul Daniel, ,aşezată în locul sfânt' - cine citeşte să înţeleagă! -
Matei 24:16 atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi;
Matei 24:17 cine va fi pe acoperişul casei, să nu se pogoare să-şi ia lucrurile din casă;
Matei 24:18 şi cine va fi la câmp, să nu se întoarcă să-şi ia haina.
Matei 24:19 Vai de femeile, care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea!
Matei 24:20 Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.
Matei 24:21 Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi.
Matei 24:22 Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.
Matei 24:23 Atunci dacă vă va spune cineva: ,Iată, Hristosul este aici, sau acolo', să nu-l credeţi.
Matei 24:24 Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.
Matei 24:25 Iată, că v-am spus mai dinainte.
Matei 24:26 Deci, dacă vă vor zice: ,Iată-L în pustie', să nu vă duceţi acolo! ,Iată-L în odăiţe ascunse', să nu credeţi.
Matei 24:27 Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.
Matei 24:28 Oriunde va fi stârvul (Sau: hoit, mortăciune.); acolo se vor aduna vulturii.
Matei 24:29 Îndată după acele zile de necaz, ,soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.'
Matei 24:30 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.
Matei 24:31 El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.
Matei 24:32 De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape.
Matei 24:33 Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.
Matei 24:34 Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri.
Matei 24:35 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
Matei 24:36 Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
Matei 24:37 Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.
Matei 24:38 În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,
Matei 24:39 şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.
Matei 24:40 Atunci, din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat.
Matei 24:41 Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată şi alta va fi lăsată.
Matei 24:42 Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.
Matei 24:43 Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.
Matei 24:44 De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.
Matei 24:45 Care este deci robul credincios şi înţelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă?
Matei 24:46 Ferice de robul acela, pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!
Matei 24:47 Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale.
Matei 24:48 Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: ,Stăpânul meu zăboveşte să vină!'
Matei 24:49 Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă, şi să mănânce şi să bea cu beţivii,
Matei 24:50 stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă, şi în ceasul pe care nu-l ştie,
Matei 24:51 îl va tăia în două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
Matei 25:1 Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care şi-au luat candelele, şi au ieşit în întâmpinarea mirelui.
Matei 25:2 Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte.
Matei 25:3 Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn;
Matei 25:4 dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase.
Matei 25:5 Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate, şi au adormit.
Matei 25:6 La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: ,Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!'
Matei 25:7 Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele.
Matei 25:8 Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: ,Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.'
Matei 25:9 Cele înţelepte le-au răspuns: ,Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.'
Matei 25:10 Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă, şi s-a încuiat uşa.
Matei 25:11 Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare, şi au zis: ,Doamne, Doamne, deschide-ne!'
Matei 25:12 Dar el, drept răspuns, le-a zis: ,Adevărat vă spun, că nu vă cunosc!'
Matei 25:13 Vegheaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.
Matei 25:14 Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om, care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi, şi le-a încredinţat avuţia sa.
Matei 25:15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat.
Matei 25:16 Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi, s-a dus, i-a pus în negoţ, şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi.
Matei 25:17 Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi, a câştigat şi el alţi doi cu ei.
Matei 25:18 Cel ce nu primise decât un talant, s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său.
Matei 25:19 După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala.
Matei 25:20 Cel ce primise cei cinci talanţi, a venit, a adus alţi cinci talanţi, şi a zis: ,Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi.'
Matei 25:21 Stăpânul său i-a zis: ,Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.'
Matei 25:22 Cel ce primise cei doi talanţi, a venit şi el, şi a zis: ,Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi doi talanţi.'
Matei 25:23 Stăpânul său i-a zis: ,Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!'
Matei 25:24 Cel ce nu primise decât un talant, a venit şi el, şi a zis: ,Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat, şi strângi de unde n-ai vânturat:
Matei 25:25 mi-a fost teamă, şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!'
Matei 25:26 Stăpânul său i-a răspuns: ,Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat, şi că strâng de unde n-am vânturat;
Matei 25:27 prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu!
Matei 25:28 Luaţi-i dar talantul, şi daţi-l celui ce are zece talanţi.
Matei 25:29 Pentru că celui ce are, i se va da, şi va avea de prisos; dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are!
Matei 25:30 Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
Matei 25:31 "Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.
Matei 25:32 Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre;
Matei 25:33 şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.
Matei 25:34 Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ,Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.
Matei 25:35 Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;
Matei 25:36 am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.'
Matei 25:37 Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ,Doamne, când Te-am văzut noi flămând, şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut?
Matei 25:38 Când Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat?
Matei 25:39 Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine?'
Matei 25:40 Drept răspuns, Împăratul le va zice: ,Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.'
Matei 25:41 Apoi va zice celor de la stânga Lui: ,Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!
Matei 25:42 Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau;
Matei 25:43 am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.'
Matei 25:44 Atunci Îi vor răspunde şi ei: ,Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?'
Matei 25:45 Şi El, drept răspuns, le va zice: ,Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.'
Matei 25:46 Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică."

marți, 16 februarie 2010

How Great Is Our God

At the Cross

Luca 21


Luca 21:1 Isus Şi-a ridicat ochii, şi a văzut pe nişte bogaţi care îşi aruncau darurile în vistierie.
Luca 21:2 A văzut şi pe o văduvă săracă, aruncând acolo doi bănuţi.
Luca 21:3 Şi a zis: "Adevărat vă spun, că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi ceilalţi;
Luca 21:4 căci toţi aceştia au aruncat la daruri din prisosul lor; dar ea a aruncat din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască."
Luca 21:5 Pe când vorbeau unii despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase şi daruri, Isus a zis:
Luca 21:6 "Vor veni zile când, nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată."
Luca 21:7 "Învăţătorule", L-au întrebat ei, "când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Şi care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?"
Luca 21:8 Isus a răspuns: "Băgaţi de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sunt Hristosul', şi ,Vremea se apropie.' Să nu mergeţi după ei.
Luca 21:9 Când veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă spăimântaţi; pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârşitul nu va fi îndată.
Luca 21:10 "Apoi", le-a zis El, "un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii.
Luca 21:11 Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumă; vor fi arătări înspăimântătoare, şi semne mari în cer.
Luca 21:12 Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi, şi vă vor prigoni: vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temniţe, vă vor târî înaintea împăraţilor şi înaintea dregătorilor, din pricina Numelui Meu.
Luca 21:13 Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiţi mărturie.
Luca 21:14 Ţineţi bine minte, să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde;
Luca 21:15 căci vă voi da o gură şi o înţelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri.
Luca 21:16 Veţi fi daţi în mâinile lor până şi de părinţii, fraţii, rudele şi prietenii voştri; şi vor omorî pe mulţi dintre voi.
Luca 21:17 Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu.
Luca 21:18 Dar nici un păr din cap nu vi se va pierde.
Luca 21:19 Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre.
Luca 21:20 Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape.
Luca 21:21 Atunci, cei din Iudea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el, şi cei de prin ogoare să nu intre în el.
Luca 21:22 Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris.
Luca 21:23 Vai de femeile care vor fi însărcinate, şi de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară, şi mânie împotriva norodului acestuia.
Luca 21:24 Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor.
Luca 21:25 Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;
Luca 21:26 oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate.
Luca 21:27 Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.
Luca 21:28 Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie."
Luca 21:29 Şi le-a spus o pildă: "Vedeţi smochinul şi toţi copacii.
Luca 21:30 Când înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.
Luca 21:31 Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.
Luca 21:32 Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, până când se vor împlini toate aceste lucruri.
Luca 21:33 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
Luca 21:34 Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.
Luca 21:35 Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului.
Luca 21:36 Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului."
Luca 21:37 Ziua, Isus învăţa pe norod în Templu, iar noaptea Se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă muntele Măslinilor.
Luca 21:38 Şi tot norodul venea dis-de-dimineaţă la El în Templu, ca să-L asculte.

joi, 4 februarie 2010